Foot-Care Melanie & Mind - Algemene Voorwaarden
  Foot-Care Melanie & Mind -   Voet- & Handreflexologie & Medische Pedicure
Huisregels
Algemeen:
Wegens misbruiken zien wij ons genoodzaakt een voorschot van 100 euro te vragen bij hypnose en 50 euro bij lange behandelingen vanaf 1 uur. Het voorschot geldt als borg voor de reservatie. 

  • Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan enkel telefonisch 0493/02.04.83 ten laatste 72u voor de afspraak (NIET via e-mail, sms, Whats App, Messenger, Viber, ….) 
  • tot 72 u voor uw reservatiedatum= kosteloos 
  • Indien u zelf iemand vind die uw afspraak wenst over te nemen= voorschot gebruiken voor later 
  • annulering minder dan 72 uur voor het gereserveerde uur = voorschot kwijt ongeacht de reden 
  • niet wordt geannuleerd, een ‘no show’ of veel te laat opdagen op uw afspraak = voorschot kwijt + 100% van het verschuldigde saldo wordt in rekening gebracht.
  • Ik hoop te kunnen rekenen op jullie medewerking.
    MelanieAlgemene voorwaarden van Foot-Care Melanie & Mind

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, afspraak en transactie tussen Foot-Care Melanie & Mind te Adinkerke en Jabbeke en een cliënt van Foot-Care Melanie & Mind, bij het nemen van een afspraak verklaart de cliënt zich automatisch akkoord met deze voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Foot-Care Melanie & Mind
Foot-Care Melanie & Mind zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Foot-Care Melanie & Mind zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de afspraak aan Foot-Care Melanie & Mind melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Foot-Care Melanie & Mind de honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien de cliënt niet aanwezig is op de voorziene afspraak of de afspraak vergeet en de prestatie of deelprestatie niet kan uitgevoerd worden, zal de volledige voorziene prestaties worden aangerekend. De gemaakte kosten worden allen verhoogd verhoogd met port- en administratiekosten. Foot-Care Melanie & Mind moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

Indien er veelvuldig de afspraak 'vergeten' wordt of last minute verplaatst of geannuleerd wordt kan er gevraagd worden om vooraf het geplande behandeling volledig te betalen.

4. Betaling
Foot-Care Melanie & Mind vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website www.foot-care-melanie.com. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Foot-Care Melanie & Mind vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Enkel op uitdrukkelijke vraag en in onderlinge toestemming worden er prestaties verricht waarop een factuur wordt gemaakt waarop de klant binnen de 30 dagen na factuurdatum de factuur dient te betalen. 

5. Voorschotten

Wegens misbruiken zien wij ons genoodzaakt een voorschot van 100 euro te vragen bij hypnose en 50 euro bij lange behandelingen vanaf 1 uur. Het voorschot geldt als borg voor de reservatie. 

Bij iedere reservering dient onmiddellijk en ten laatste 5 dagen na het maken van een afspraak en voor de behandeling een voorschot betaald te worden met vermelding van naam, boekingsdatum en uur. Dit kan via overschrijving (rekeningnummer BE63 7360 1730 8908 BIC: KREDBEBB) of contant ter plaatse. 

Houd er rekening mee dat de overschrijvingen meerdere werkdagen in beslag kunnen nemen.  Wanneer een overschrijving gevraagd wordt, doe je dit best tijdig.  Wanneer voorschotten nog niet in ons systeem zijn toegekomen, geld dit als ‘geen betaling’ en wordt het totale bedrag gewoon afgerekend. Een laattijdig voorschot wordt dan uiteraard gewoon terug gestort.

Indien u een reservatie maakt korter dan 5 dagen voor behandeling dient er een overschrijvingsbewijs voorgelegd te worden. Zolang wij het voorschot niet ontvangen hebben, hebben wij het recht om de reservatie te annuleren zonder de klant te verwittigen. Wij houden ons het recht voor om ook op andere tijdstippen dan deze hiervoor vermeldt, een voorschot te vragen bij het boeken.

Bij annulatie binnen de 72 uur voor reservatie verlies je het voorschot. Bij het niet verwittigen, het niet komen opdagen of te laat aanwezig zijn op je afspraak wordt de volledige voorziene prestatie aangerekend.

Wanneer een hypnose programma door de cliënt zelf vroegtijdig wordt stopgezet is er geen terugbetaling van de niet gebruikte sessies mogelijk.  De rest van het programma kan ook niet meer op een later tijdstip verder gezet worden.

Indien een geschenkbon als betaling of voorschot werd gebruikt zal deze ook als onkostenvergoeding beschouwd worden bij annulatie.

Het resterende bedrag wordt ter plaatse betaald op het moment van uw afspraak en dit kan zowel met cash, bancontact of kredietkaart. 6. Annulatie 
Wegens veelvuldige misbruiken zien wij ons genoodzaakt een reglement op te stellen voor boekingen en annulaties … wij wensen immers onze correcte klanten een maximale dienstverlening te bieden ten nadele van potentiële klanten die wat minder verantwoordelijkheidszin en respect hebben…

Van zodra de klant op gelijk welke wijze contact met ons opneemt voor een boeking, verklaart hij zich akkoord met alle reglementen en informatie vermeld op deze website. Hij kan deze achteraf niet meer ter discussie stellen.

Wij vragen om een correcte en eerlijke communicatie. Bij een mondelinge reservatie herhalen wij op het einde van het gesprek de reservatie ter controle, het zijn deze gegevens die in het reservatiedagboek komen. Het is dus in uw belang om dit mee te controleren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.

Annulaties dienen STEEDS per telefoon te gebeuren.

Indien u uw reservatie wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot 72 u voor uw afspraakdatum.

Wanneer een programma door de cliënt zelf vroegtijdig wordt stopgezet is er geen terugbetaling van de niet gebruikte sessies mogelijk.  De rest van het programma kan ook niet meer op een later tijdstip verder gezet worden.

Probeer steeds zo vroeg mogelijk telefonisch te annuleren zodat de kosten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. 
Gelieve niet via e-mail, sms, Whats App, Messenger, Viber, …. te annuleren want dan is het mogelijk dat we dit te laat zien.

Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht (ziekte, weersomstandigheden, file, ongeval, panne, staking, geen verlof krijgen, ….) 

Indien u zelf iemand vind die uw afspraak wenst over te nemen, behoudt u uw voorschot om later te gebruiken of moet u geen boete betalen. Speel dus zeker en zorg zelf voor vervanging als je verhinderd bent te komen, dan blijf je van de kosten gespaard.  Deze regel is niet van toepassing bij vroegtijdige stopzetting van een hypnose programma door de cliënt.  In dit geval vervallen de niet-gebruikte sessies, is er geen terugbetaling mogelijk en kunnen de niet-gebruikte sessies niet overgegeven worden aan een derde persoon. 

Annuleringen dienen minimaal 72 uur voor reservatiedatum te gebeuren. U kan vervolgens onmiddellijk een andere datum vastleggen, zodat uw voorschot behouden lijft.

Bij annulering van minder dan 72 uur voor het gereserveerde uur, zijn wij genoodzaakt 10 euro kosten aan te rekenen.

Bij annulering van minder dan 24 uur voor het gereserveerde uur of 'no show', zijn wij genoodzaakt het voorschot als annuleringskost te beschouwen en wordt het voorschot niet terugbetaald wat de reden ook is en wordt de volledig geplande behandeling in rekening gebracht.  De planning wordt gebaseerd op het aantal reservaties.

Er worden geen voorschotten terugbetaald.

Indien er niet wordt geannuleerd of een ‘no show’ wordt 100% van het verschuldigde saldo in rekening gebracht.

7. Personeel in de praktijk.
Foot-Care Melanie heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers of stagiaires, indien Foot-Care Melanie & Mind dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

8. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Foot-Care Melanie & Mind vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Foot-Care Melanie & Mind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Foot-Care Melanie & Mind behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Foot-Care Melanie & Mind zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens mogen wel door Foot-Care Melanie & Mind gebruikt worden voor marketing doeleinden en e-mail marketing uitsluitend voor Foot-Care Melanie & Mind alsook voor Ontbijten Melanie.

9. Geheimhouding
Foot-Care Melanie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Foot-Care Melanie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid
Foot-Care Melanie & Mind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Foot-Care Melanie & Mind is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Foot-Care Melanie & Mind is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

11. Garantie
Foot-Care Melanie & Mind geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling van nagels lakken. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de nagels niet correct heeft laten drogen.

12. Beschadiging & diefstal
Foot-Care Melanie & Mind heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Foot-Care Melanie & Mind meldt diefstal altijd bij de politie.

13
. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de dag na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Foot-Care Melanie & Mind.
Foot-Care Melanie & Mind moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Foot-Care Melanie & Mind de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De behandeling kan nooit cash teruggevorderd worden.

14. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Foot-Care Melanie & Mind het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. In de praktijk geld tevens een volledig rookverbod.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Foot-Care Melanie & Mind en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Veurne is bevoegd.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

16. Webshop 
De prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over het leveringsadres. Afhaling is steeds gratis. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen en zolang de goederen voorradig zijn. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien de prijs dient te worden aangepast ten opzichte van de prijs op moment van bestelling (bijvoorbeeld omdat de korting door een leverancier werd geschrapt), zal de consument daar steeds van worden verwittigd en heeft hij/zij het recht om zonder kosten de aankoop te annuleren. De klant kan zijn bestelling betalen: a) Rechtstreeks met betaalkaarten zoals opgesomd op de website en in een zeer beveiligde omgeving van payment serviceprovider Paypal.b) Via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE 63 7360 1730 8908 BIC KREDBEBB . In dit geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn mag Foot-Care Melanie & Mind beslissen de bestelling te annuleren. De verzending gebeurd pas nadat de betaling eerst is ontvangen.c) Indien afhaling in de praktijk wordt gekozen, kan ook bij afhaling in de praktijk cash worden betaald. 
De verzending gebeurd steeds via een verzekerde zending bij BPOST. Er wordt daar een trackingscode aan gekoppeld dat zowel de klant als Foot-Care Melanie & Mind de zending kan opvolgen. Bij verlies of beschadiging van de zending is Foot-Care Melanie & Mind dan ook niet aansprakelijk. 

17. Hierbij vind u de privacyverklaring die van toepassing is.


Foot-Care Melanie & Mind, Alberic Florizoonelaan 7, 8660 Adinkerke (De Panne)
Comm. V. Melanie BTW: BE0632.778.510 Bankrekening: BE63 7360 1730 8908 BIC: KREDBEBB